Line 0851555432

CBD

Cannabis Sativa Body Scrubs (45 mins) | ทรีตเมนต์ขัดผิวกายผ่อนคลายตำรับกัญชา (45 นาที)

฿2,845.00

Cannabis Sativa Body Massage (60 mins) | ทรีตเมนต์นวดผ่อนคลายตำรับกัญชา (60 นาที)

฿3,060.00

Cannabis Sativa Body Massage (90 mins) | ทรีตเมนต์นวดผ่อนคลายตำรับกัญชา (90 นาที)

฿4,002.00